Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

LEMTRADA - kan ge patienten möjlighet till förbättring

För vårdpersonal

LEMTRADA ger patienten möjlighet till förbättring

LEMTRADA® (alemtuzumab) är indicerat för vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska fynd eller bildfynd. LEMTRADA godkändes inom EU i september 2013 och i USA i december 2014.

Ett alternativt angreppssätt

LEMTRADA administreras genom intravenös infusion under två behandlingsomgångar. Initial behandlingsomgång sker under fem på varandra följande dagar. Andra behandlingsomgången sker under tre på varandra följande dagar administrerat 12 månader efter den initiala behandlingsomgången. Därefter sker säkerhetsuppföljning till och med 48 månader efter den sista infusionen.

LEMTRADA ger bestående effekt vilket gör att patienten fri från behandling mellan behandlingsomgångarna.

Den exakta verkningsmekanismen för LEMTRADA är ännu inte fullständigt klarlagd. Studier talar dock för att utarmningen och den efterföljande nybildningen av T- och B-cellerna leder till en förändrad balans i immunsystement, vilket i sin tur kan vara förklaringen till en minskning av MS-aktiviteten.

Här kan du som förskrivare och vårdpersonal läsa mer om LEMTRADA (alemtuzumab). Vill du komma i kontakt med oss är du alltid välkommen att ringa på telefonnummer 08-634 50 00.

Minimitext

LEMTRADA® (alemtuzumab) 12 mg IV, Rx, EF, L04AA34, är en humaniserad monoklonal antikropp som ges intravenöst (IV).

Indikation: LEMTRADA är indicerat för vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska fynd eller bildfynd.

Förpackning: Koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Kontraindikation: HIV.

Varningar och försiktighet: Patienter som behandlas med LEMTRADA måste få bipacksedeln, patientvarningskortet och patient-guiden. Före behandlingen måste patienterna få information om risker och nytta samt det nödvändiga behovet av att genomföra 48 månaders uppföljning efter den sista infusionen av LEMTRADA.

Styrkor och förpackningar: LEMTRADA levereras i en 2 ml klar injektionsflaska, för spädning med 100 ml NaCl 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5 %) infusionsvätska, lösning.

För ytterligare information om biverkningar och dosering: Se www.fass.se. Datum för senaste översyn av SPC: 06/2016. ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.